Workshop: Soul Moves

Nov 17, 2019

13:00

Kverneland

45 min

English below!
Velkommen inn i kroppen din! Gjennom kroppen og sansene, i bevegelse og dyp lytting inviteres du til en dypere kontakt med deg selv og ditt naturlige sensuelle vesen. Her kan du utforske kroppens bevegelse og stillhet for å kjenne hvor du er, hva du sanser, hvor dine grenser er. Med mykhet, med flyt, med spenninger, med omsorg, med kraft. Med det din natur viser deg. Kroppen lyver ikke, og når du lytter dypere og hører etter, kan du bli mer bevisst og bevege deg i en retning mer i tråd med din egen sannhet. I indre og ytre landskap. I intimitet med deg selv. Herfra kan du tilby og ta imot dypere relasjoner. Gjennom det sanselige kan din seksuelle natur bli hørt. Gjennom Soul Moves utforsker vi essensen av tilstedeværelse, flyt og naturlig uttrykk, inspirert gjennom formet og fri bevegelse, meditasjon og enquiry m.m. Du vil ledes gjennom forskjellige faser i trygge rammer, og er invitert til å lytte til deg selv og følge ditt uttrykk, enten vi jobber enkeltvis, i grupper eller par.

Welcome into your body! Through your body and your senses, in movement and deep listening, you are invited to a deeper connection with yourself and your natural sensual being. Here you can explore the body’s movement and stillness; to feel where you are, what you are sensing where your edges are. With softness, with flow, with tensions, with care, with power. With what your nature shows you. The body doesn’t lie, so when you listen deeper and hear, you can become more aware to move in a direction more aligned with your truth. In inner and outer landscapes. In intimacy with yourself. From this place you can give and receive deeper relationships. Through the sensual doorway you can hear more of your sexual nature. Through the vehicle of Soul Moves we will explore the essence of presence, flow and natural expression, inspired through simple movement in formed sequence and free movement, meditation, enquiry and more. You are held in a safe setting as we move through different elements in the workshop, and you’re invited to listen to your self and your expression as we work individually, in groups or in pairs.

  • Helene Bøhler

    TMW Norway

© NYTFESTIVALEN 2019